Strategie logistiky

Naše profesionalita se opírá o osvědčené metodické postupy a teoretická východiska, jejichž pravidla a provázanost respektujeme. Vždy zakládáme na dlouholetých zkušenostech našich konzultantů a návrhy průběžně diskutujeme se zákazníky. To nám dovoluje v týmovém duchu racionálně řešit systémové i okamžité potřeby našich zákazníků.

Nový impuls do rozvoje chápání logistiky jako vědy a následně tím i rozvoje logistické dopravy přinesla v devadesátých letech dvacátého století globalizace výroby a zejména obchodu. Globální pohled předpokládá zejména organizaci výroby a obchodu v nadnárodních společnostech, které zásobují světové trhy. Chce-li být firma obchodně nebo výrobně úspěšná, musí tento fakt respektovat zejména v pojetí logistiky. Domníváte se, že se Vás to netýká? Je překvapivé, že v dnešní době více než 75% firem neustále vyčkává v oblasti logistiky a nevyužívá situace ke změnám vedoucím ke konkurenční výhodě. I na základě zveřejněných studií je zaznamenán posun od úspor nákladů směrem ke spolehlivosti dodávek a k pružnosti rychle reagovat na přání zákazníků.

Cílem správně nastavené strategie je proto posílit logistické možnosti tak, aby poskytovaly co nejvyšší podporu ve strategii při získání výhod konkurence. Vznikají koncepty specializace logistických činností, a to v první fázi logistického reengineeringu, jehož nezbytné a správné pochopení vede k permanentní reorganizaci logistických řetězců a celého logistického systému s výrazným posílením individualizace vztahu k zákazníkovi. Ve druhé fázi pak k logistickému outsourcingu, který předpokládá vysokou specializaci činností – výroby ve výrobních organizacích, obchodování v obchodních organizacích a logistických činností v logistických podnicích.

Pokládáte si podobné otázky a hledáte odpovědi:

 • Jak vyhodnotit výhodnost logistického outsourcingu?
 • Jsou v současné chvíli užívané technologie vhodné nebo je potřebí je změnit či inovovat?
 • Lze optimalizovat systém distribučních center a případně jak?
 • Jsou naše dopravní náklady spojené s distribucí již dostatečně optimální?
 • Je řízení zásoby adekvátní potřebám?
 • Je tento přístup řízení vztahu s dodavateli správný?
 • Jak ještě uspořit provozní náklady na skladování?

Naši kolegové a konzultanti již tuto cestu ušli a věříme, že na většinu otázek již máme vhodné odpovědi.
Cílem SMARTLIO je ve spolupráci s našimi zákazníky, nalézt nejvhodnější řešení optimalizaci kompletního „Supply Chain“ a vhodně nastavit řízení vztahů s dodavateli.

Logistika není jenom prosté skladování, ale strategické řízení celého dodavatelského řetězce!

Zpět


Unique Services

 • Posouzení stávající výkonosti logistiky (Supply Chain)
 • Optimalizace logistických procesů
 • Snížení dopravních nákladů
 • Zvýšení úrovně zákaznického servisu
 • Business plán na 1 rok
 • Business plán na 3 roky (střednědobá strategie)

Business Planning

SMARTLIO poskytuje konzultační služby zejména v oblasti organizačního, funkčního, procesního a projektového poradenství (management consulting, business consulting). Výstupy a návrhy jsou v plném souladu s nastavenou strategií logistiky, jako základ zvyšující se ziskovosti a spokojenosti vašich klientů. Málokdo si uvědomuje, že logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy, kdy dodavatel dopravního výkonu již není pouze smluvní partner k provedení dopravní služby, ale stává se součástí integrovaného systému řízení logistického řetězce.

Smartlio © 2016